အခြံကေလးေတြႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ေလးပါ။
ဒီထဲမွာ၀တၳဳတို ၂၁ပုဒ္ပါပါတယ္။ဆရာသစ္ခက္အိမ္ေျပာသလို ေလထဲမိုးထဲမွာ စာအုပ္ကေလးထြက္ပါေတာ့ မယ္။
back to top